กระบวนการทำเว็บไซต์ ขั้นตอนและข้อมูลที่ต้องการ


การทำเว็บไซต์เป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนหลายขั้นตอนที่ต้องทำควบคู่กัน เหล่าขั้นตอนเหล่านี้มีได้แก่

วางแผน (Planning)

 • ทําเว็บไซต์กำหนดวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์
 • วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและตลาดเป้าหมาย
 • จัดทำโครงสร้างเนื้อหาและแผนผังเว็บไซต์

การออกแบบ (Design)

 • ออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์ (Wireframe)
 • ทําเว็บไซต์ออกแบบกราฟิกและสี
 • เลือกและจัดรูปแบบเนื้อหา

พัฒนา (Development)

 • ทําเว็บไซต์เลือกเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
 • เขียนโค้ดและสร้างฐานข้อมูล
 • ทดสอบฟังก์ชันและปรับปรุง

ทดสอบ (Testing)

 • ทดสอบการทำงานของเว็บไซต์บนหลายๆ เบราว์เซอร์
 • ทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
 • ทําเว็บไซต์ทดสอบการทำงานร่วมกับฐานข้อมูลและระบบอื่นๆ

ปรับปรุง (Refinement)

 • ปรับปรุงตามผลการทดสอบ
 • ทําเว็บไซต์ปรับปรุงด้านประสิทธิภาพและประสบการณ์ผู้ใช้
 • ทดสอบอีกครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลง

การเผยแพร่ (Deployment)

 • สร้างโปรแกรมติดตั้งหรือนำโค้ดไปยังเซิร์ฟเวอร์
 • ติดตั้งและปรับแต่งเซิร์ฟเวอร์
 • เผยแพร่เว็บไซต์และทดสอบการทำงานในสภาพการใช้งานจริง

บำรุงรักษา (Maintenance)

 • ติดตามและแก้ไขบั๊ก
 • ปรับปรุงเนื้อหาและฟังก์ชันตามความเปลี่ยนแปลง
 • ให้บริการดูแลรักษาเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

เพื่อทำเว็บไซต์, คุณต้องมีข้อมูลต่างๆ เช่น

 • เนื้อหา (Content)
  • ข้อมูลที่จะแสดงบนเว็บไซต์ เช่น ข้อความ, รูปภาพ, วิดีโอ
  • ข้อมูลที่ต้องการสำหรับฐานข้อมูล (ถ้ามี)
 • โค้ด (Code)
  • ภาษาโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา เช่น HTML, CSS, JavaScript, PHP, Python, เป็นต้น
 • ฐานข้อมูล (Database)
  • ข้อมูลที่จะถูกเก็บไว้ เช่น MySQL, MongoDB
 • โฮสต์ (Hosting)
  • บริการโฮสต์เว็บไซต์ที่เก็บข้อมูลและทำให้เว็บไซต์สามารถเข้าถึงได้
 • เครื่องมือพัฒนา (Development Tools)
  • โปรแกรมที่ใช้ในการเขียน, ทดสอบ, และจัดการโค้ด เช่น Visual Studio Code, Sublime Text, Git
 • บราวเซอร์ (Browser)
  • เพื่อทดสอบและดูผลลัพธ์ของเว็บไซต์ในสภาพแวดล้อมจริง

การทำเว็บไซต์เป็นงานที่ท้าทายและต้องการความพยายามและความสำเร็จในทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงาน https://www.netdesigngroup.com/